شرايط نماز جمعه


1- نماز جمعه تنها توسط مردان منعقد مي شود، ولي زنان هم مي توانند در آن شركت كنند.
2- نماز جمعه بايد به جماعت برگزار شود و نمي توان آن را به طور فرادا بجا آورد.
3- همه شرائطي كه در نماز جماعت معتبر است در نماز جمعه نيز لازم است، مانند: نبودن حائل، بالاتر نبودن جاي امام، فاصله بيش از حد نداشتن و غير اينها.
4- شرايط امام جمعه نيز همان شرايط امام جماعت است؛ مانند: عقل، ايمان، حلال زادگي و عدالت.
5- كمترين فاصله لازم بين دو نمازجمعه، يك فرسخ است.
6- كمترين عدد لازم براي انعقاد نماز جمعه پنج نفر است كه بايد يكي از آنها امام باشد. پس نماز جمعه با كمتر از 5 نفر واجب نيست و منعقد هم نمي شود؛ ولي اگر بيش از هفت نفر باشند فضيلت جمعه بيشتر خواهد بود.
7- فاقدين شرايط وجوب نماز جمعه، اگر اتّفاقاً در نماز حاضر شوند يا با مشقّت خود را به آن برسانند، نمازشان صحيح است و نماز ظهر بر آنها واجب نيست.
- همچنين كساني كه با وجود باران، يا سرماي شديد، يا نداشتن پا، يا عضو ديگر، كه موجب مشقّت و اسقاط تكليف نماز جمعه است، در نماز جمعه شركت كنند، نمازشان صحيح است.
- نماز جمعه پسران نابالغ صحيح است؛ گرچه نمي توانند مكمّل عدد لازم (5 نفر) باشند، همان گونه كه نمي توانند به تنهايي تشكيل نماز جمعه دهند.
8- مسافر مي تواند در نماز جمعه شركت كند و در اين صورت نماز ظهر هم از او ساقط مي شود؛ ولي نمي تواند مكمّل عدد لازم (5 نفر) باشد.
- مسافران به تنهايي و بدون شركت حاضرين نمي توانند نماز جمعه تشكيل دهند و در اين صورت نماز ظهر بر آنها واجب است. ولي اگر قصد اقامت ده روز يا بيشتر نمايند مي توانند نماز جمعه تشكيل دهند.
9- زنان مي توانند در نماز جمعه شركت كنند و نمازشان صحيح و مجزي از نماز ظهر است؛ اما به تنهايي و بدون شركت مردان نمي توانند نماز جمعه تشكيل دهند؛ همانگونه كه نمي توانند مكمل عدد لازم (5 نفر) باشند.
10- خواندن دو خطبه، توسط امام جمعه، قبل از نماز، واجب است.
11- وقتي كه امام جمعه، خطبه هاي نماز جمعه را ايراد مي كند، بر شركت كنندگان واجب است، به خطبه ها گوش دهند.
- سخن گفتن به هنگام ايراد خطبه ها مكروه است، البته در هر شرايطي براي شنيدن خطبه ها، سكوت لازم است.
- هنگام ايراد خطبه ها، خواندن نماز مستحبي، كتاب، روزنامه و هر كاري كه مانع گوش دادن به خطبه ها شود، خلاف است.
12- اگر كسي به خطبه اوّل يا هر دو خطبه نرسد، باز هم، شركت در نماز جمعه فضيلت دارد و جايگزين نماز ظهر مي شود.

توضيح المسائل مراجع(فتاواي 12 مرجع)، ج1، ص841.

بازگشت