کيفيت نماز جمعه


نماز جمعه دو ركعت است، مانند نماز صبح و مستحب است حمد و سوره بلند خوانده شود.
- در ركعت اوّل بعد از حمد، سوره «جمعه» و در ركعت دوم، سوره «منافقين» خوانده شود.
- نماز جمعه داراي دو قنوت مستحب است، يكي در ركعت اوّل پيش از ركوع و ديگري در ركعت دوم بعد از ركوع.
- نماز جمعه داراي دو خطبه است كه مانند اصل نماز واجب بوده و بايد توسط امام جمعه ايراد شود و بدون اين دو خطبه، نماز جمعه محقق نمي شود.

توضيح المسائل مراجع(فتاواي 12 مرجع)، ج1، ص872.

بازگشت