طريقه وضو


بهتر است، پيش از وضو، دستها را تا مچ بشوييم، البته اين شستن، جزو اعمال وضو نمي باشد و مستحب است.
1- به نيّت وضو صورت را از بالا به پايين از جايي كه موي سر روييده تا چانه مي شوييم.
2- پس از شستن صورت، دست راست را از آرنج تا نوك انگشتان، از بالا به پايين، مي شوييم.
3- بعد از شستن دست راست، دست چپ را مانند دست راست مي شوييم.
4- بعد از شستن صورت و دست ها با رطوبتي كه بر دست مانده، جلوي سر را مسح مي كنيم؛ يعني دست را بر سر گذاشته و كمي به طرف پيشاني مي كشيم. در مسح سر، لازم نيست دست بر پوست سر كشيده شود، بلكه بر موي جلوي سر هم صحيح است ولي اگر موي سر، زياد بلند باشد، بايد بيخ مو (جايي كه مو روييده) يا پوست سر را مسح كنيم. محل مسح جلو سر و روي پاها بايد خشك باشد، اگر جاي مسح تَر باشد بايد آن را خشك كرد ولي اگر رطوبت آن بقدري كم باشد كه مانع از تأثير رطوبت دست بر آن نباشد اشكالي ندارد.
5- پس از مسح سر، پاي راست را از نوك انگشت تا آخرِ برآمدگي روي پا مسح مي كنيم.
6- در پايان، پاي چپ را مانند پاي راست مسح مي كنيم و با اين عمل وضو تمام مي شود.
براي مسح پا، كشيدن يك انگشت دست بر يك انگشت پا كافي است، ولي بهتر است تمام كف دست بر تمام روي پا كشيده شود.

توضيح المسائل مراجع(فتاواي 12 مرجع)، ج1، ص162.

بازگشت