شرايط امام جماعت


امام جماعت بايد بالغ، عاقل، شيعه دوازده امامي، عادل و حلال زاده باشد، نماز را به طور صحيح بخواند، و نيز اگر مأموم مرد است امام هم مرد باشد.

توضيح المسائل مراجع(فتاواي 12 مرجع)، ج1، ص819.

بازگشت