نماز جَماعت


يكي از مراسم پرشكوه و باعظمت اسلامي، «نماز جماعت» است. نماز جماعت تجلّي وحدت مسلمانان در هر صبح و شام است. مستحب است نمازگزار نمازهاي واجب، به ويژه نمازهاي يوميّه را با جماعت بخواند؛ خصوصاً اينكه در روايات اسلامي براي شركت در نماز جماعت، ثواب غير قابل شمارش ذكر شده است.

آداب و مستحبات نافله شب در كتابهاي ادعيه خصوصاً مفاتيح الجنان، شيخ عباس قمي آمده است.

بازگشت