نماز شب


يكي از اموري كه بايد همه مسلمانان مورد عنايت قرار دهند، سحرخيزي، تهجّد و راز و نياز سحرگاهان است. در قرآن كريم اين مسأله در بيش از ده مورد، ياد شده و با عباراتِ گوناگون از سحرخيزان و شب زنده داران، تجليل و تمجيد شده است.

بازگشت