نماز احتياط


نمازگزاري كه نماز احتياط بر او واجب است، بايد بعد از پايان نماز و البته پيش از بهم خوردن صورت نماز؛ فوراً نيت نماز احتياط كند، تكبير بگويد و حمد را بخواند، به ركوع رود و دو سجده بجا آورد؛ اگر يك ركعت نماز احتياط بر او واجب است، بعد از دو سجده، تشهد بخواند و سلام دهد ولي اگر دو ركعت نماز احتياط بر او واجب است بعد از دو سجده، يك ركعت ديگر مثل ركعت اول بجا آورد، سپس نماز را تمام كند.
نماز احتياط سوره و قنوت ندارد و بايد آهسته خوانده شود، لازم نيست نيت آن را به زبان آورد و احتياط مستحب آنست كه (بسم الله) آن را هم آهسته بگويد.

توضيح المسائل مراجع(فتاواي 12 مرجع)، ج1، ص683.

بازگشت