2- شكهايى كه اعتبار ندارد


در شش حالت نبايد به شك اعتنا كرد:
1- شك در چيزي كه محل به جا آوردن آن گذشته مثلا در ركوع شك كند كه آيا حمد و سوره را خوانده يا نه.)
2- شك بعد از سلام نماز
3- شك بعد از گذشتن وقت نماز
4- شك كثيرالشك (كسي كه زياد در نماز شك مي كند.)
5- شك در نمازهاي مستحبي
6- شك امام در شماره ركعت هاي نماز، در صورتي كه مأموم شماره آنها را بداند و همچنين شك مأموم در صورتي كه امام شماره ركعت هاي نماز را بداند.

توضيح المسائل مراجع(فتاواي 12 مرجع)، ج1، ص660.

بازگشت