1- شكهاى باطل


شكهاي هشت گانه اي كه نماز را باطل مي كند:
1- شك در شماره ركعتهاي نماز دو ركعتي: مثل نماز صبح و نماز مسافر، ولي شك در شماره ركعتهاي نماز مستحب دو ركعتي و بعضي از نمازهاي احتياط نماز را باطل نمي كند.
2- شك در شماره ركعتهاي نماز سه ركعتي
3- شك در نمازهاي چهار ركعتي كه آيا يك ركعت خوانده يا بيشتر
4- شك در نمازهاي چهار ركعتي: نمازگزار پيش از تمام شدن سجده دوم شك كند كه دو ركعت خوانده يا بيشتر
5- شك بين دو و پنج يا دو و بيشتر از پنج
6- شك بين سه و شش يا سه و بيشتر از شش
7- شك در ركعات نماز كه نداند چند ركعت خوانده
8- شك بين چهار و شش و يا چهار و بيشتر از شش چه پيش از تمام شدن سجده دوم باشد و چه بعد از آن.
البته اگر يكي از شكهاي باطل در اثناء نماز براي انسان پيش آيد؛ ابتدا بايد قدري فكر كند تا علم يا گمان به يك طرف پيدا كند، ولي اگر بعد از فكر كردن هم شك او از بين نرفت، به هم زدن نماز مانعي ندارد.

توضيح المسائل مراجع(فتاواي 12 مرجع)، ج1، ص658.

بازگشت