شكّيّات نماز


شكيّات نماز 23 قسم است:
1- هشت قسم شكهاي باطل كننده نماز
2- شش قسم شكهايي كه نبايد به آن اعتنا كرد
3- نه قسم شكهاي صحيح

توضيح المسائل مراجع(فتاواي 12 مرجع)، ج1، ص658.

بازگشت