مكروهات نماز


هركاري كه خضوع و خشوع نمازگزار، را از بين ببرد مكروه است از جمله:
1- نگاه كردن به چپ و راست (البته اگر صورت را از قبله برگرداند نماز باطل است)
2- بازي كردن با ريش و دست
3- شكستن انگشتها
4- نگاه كردن به خط و نوشته انگشتر
5- ساكت شدن براي شنيدن حرف كسي، در موقع خواندن حمد و سوره و گفتن ذكر
6- بستن چشمها
7- پوشيدن لباس و جوراب تنگ كه بدن را فشار دهد.
8- خواب آلوده نماز خواندن
9- خواندن قرآن در ركوع و سجود

توضيح المسائل مراجع(فتاواي 12 مرجع)، ج1، ص653.

بازگشت