نمازهايي با بيش از يك قنوت


1- نماز جمعه: دو قنوت؛ يكي در ركعت اول پيش از ركوع و ديگري در ركعت دوم بعد از ركوع.
2- نماز آيات: كه سه دستور براي قنوتش داده شده است:
الف- يك قنوت؛ قبل از ركوع دهم در ركعت دوم
ب- دو قنوت؛ قبل از ركوع پنجم در ركعت اول و ديگري قبل از ركوع دهم در ركعت دوم
ج- پنج قنوت؛ پيش از ركوع دوم، چهارم، ششم، هشتم ودهم
3- نماز عِيدَيْن (فطر و قربان): در ركعت اول پنج قنوت و در ركعت دوم، چهار قنوت

توضيح المسائل مراجع(فتاواي 12 مرجع)، ج1، ص626.

بازگشت