موالات


موالات يعني پي درپي بودن اجزاي نماز؛ به طوري كه نمازگزار نبايد بين كارهاي نماز خيلي فاصله بيندازد. البته طول دادن ركوع و سجود و خواندن سوره هاي بزرگ، موالات را بهم نمي زند.

توضيح المسائل مراجع(فتاواي 12 مرجع)، ج1، ص625.

بازگشت