ترتيب


يكي ديگر از واجبات نماز ترتيب است، يعني نمازگزار اجزاي نماز را طبق دستوري كه معين شده بخواند و جابجا نكند كه اگر عمداً و با آگاهي خلاف آن رفتار كند نماز باطل است. مثل اينكه اول سوره توحيد را و سپس سوره حمد را بخواند.

توضيح المسائل مراجع(فتاواي 12 مرجع)، ج1، ص623.

بازگشت