سلام


مستحب است نمازگزار بعد از تشهد ركعت آخر نماز در حاليكه نشسته و بدنش آرام است، آخرين مرحله نماز، را كه سلام و درود بر پيامبر، بندگان صالح و همه نماز گزاران است ، بجا آورد.

توضيح المسائل مراجع(فتاواي 12 مرجع)، ج1، ص621.

بازگشت