مكروهات سجود


1- قرآن خواندن در سجده.
2- فوت كردن جاي سجده براي برطرف كردن گرد و غبار به شرط توليد حرف يا كلمه
3- برنداشتن اعضاي سجده از زمين، بين دو سجده و در حال ذكر گفتن
4- نشستن به صورت اقعاء، بين دو سجده يا بعد از سجده ي دوم
«اقعاء» در اصطلاح فقها آن است كه سينه ي دو پا را بر زمين تكيه دهد و بر دو پاشنه پا بنشيند. مانند نشستن بعضي از حيوانات

توضيح المسائل مراجع(فتاواي 12 مرجع)، ج1، ص615.

بازگشت