سجده


نمازگزار بايد در هر ركعت از نمازهاي واجب و مستحب، بعد از ركوع دو سجده به جا آورد و سجده آن است كه هفت عضو بدن (پيشاني، كف دو دست، سر دو زانو و سر دو انگشت بزرگ پا) را بر زمين گذارد.

توضيح المسائل مراجع(فتاواي 12 مرجع)، ج1، ص591.

بازگشت