مكروهات ركوع


1- سر را زيادتر از حد معمول پايين يا بالا گرفتن
2- چسباندن دو دست به بدن از زير لباس
3- چسباندن دست ها به پهلو در حال ركوع
4- قرار دادن دو كف دست بر هم وقرار دادن آن ها بين دو زانو
5- خواندن قرآن در ركوع

بازگشت