مستحبات ركوع


1- گفتن الله اكبر پس از تمام شدن قرائت و پيش از ركوع
2- بالا بردن دست ها در هنگام گفتن تكبير مانند تكبيرةالاحرام
3- گذاردن دست ها روي زانوها براي مرد نمازگزار و زنان بالاتر از زانو
4- صاف نگهداشتن پشت براي نمازگزار مرد
5- كشيدن گردن و نگاه بين دو قدم
6- باز نگهداشتن دو آرنج
7- خاتمه ذكرها به عدد فرد
8- ذكر صلوات پيش از ركوع يا بعد از آن
9- گفتن ذكر«سمع الله لمن حمده» بعد از برخاستن از ركوع و ايستادن

توضيح المسائل مراجع(فتاواي 12 مرجع)، ج1، ص590.

بازگشت