رکوع


ركوع آن است كه نمازگزار پس از پايان سوره حمد، به نيت تعظيم پروردگار و فروتني در برابر فرمان و عظمتش، تا حدي خم شود كه بتواند دست ها را بر زانو گذارد و ذكر بگويد.

توضيح المسائل مراجع(فتاواي 12 مرجع)، ج1، ص582.

بازگشت