مكروهات قرائت


1- خواندن بيش از يك سوره بعد از حمد در نمازهاي واجب، ولي در نافله ها كراهتي ندارد.
2- نخواندن سوره ي توحيد در نمازهاي واجب يك شبانه روز
3- خواندن يك سوره در دو ركعت نماز مگر سوره ي توحيد
4- خواندن حمد و سوره به يك نفس

توضيح المسائل مراجع(فتاواي 12 مرجع)، ج1، ص582.

بازگشت