قرائت


مسلمان بايد در ركعت اول و دوم تمام نمازها اول سوره حمد و بعد از آن يك سوره تمام بخواند. البته اگر وقت نماز تنگ باشد مي تواند سوره را نخواند.

توضيح المسائل مراجع(فتاواي 12 مرجع)، ج1، ص565.

بازگشت