مستحبات قيام


نمازگزار بايد در حال قيام مواردي را رعايت كند از جمله:
1- بدن را راست نگه دارد.
2- شانه ها را پايين بيندازد.
3- انگشت ها را به هم بچسباند.
4- جاي سجده را نگاه كند.
5- سر را راست نگه دارد.
6- سنگيني بدن را به طور مساوي روي دو پا بيندازد و پاها را نامساوي قرار ندهد.
7- اگر نمازگزار زن است پاها را به هم بچسباند و اگر مرد است پاها را از سه انگشت باز، تا يك وجب فاصله دهد.
8- با خضوع و خشوع بايستد مانند ايستادن بنده در برابر مولاي جليل.

توضيح المسائل مراجع(فتاواي 12 مرجع)، ج1، ص559.

بازگشت