نيت


نيّت، تعيين كننده ارزش هر عمل و نخستين امر واجب در نماز، است. نماز بايد به خاطر رضاي خدا و در جهت تأمين خواسته او و اجراي فرمانش و همچنين به قصد قربت انجام گيرد.

نكته* براي آگاهي از تكليف خود در رعايت احكام مربوطه در كليه مطالب اين نرم افزار بايستي طبق فتواي مرجع تقليد خويش عمل نماييد.

توضيح المسائل مراجع(فتاواي 12 مرجع)، ج1، ص553.

بازگشت