مُقدّمات نماز


براي انجام نماز(يعني حضور در برابر خداوند عالم و اظهار بندگي و پرستش آن ذات مقدس) مقدماتي لازم است كه تا فراهم نشود، نماز صحيح نيست و آن مقدمات عبارتند از:
1- طهارت (وضو، تيمم، غسل)
2- پاكي بدن و لباس از آلودگي
3- مباح بودن لباس
4- اوقات نماز
5- مكان نمازگزار
6- قبله

بازگشت