كدام نمازها اذان و اقامه دارند؟


اذان و اقامه مخصوص نمازهاي واجب يوميه است چه ادا باشند و چه قضا؛ بنابراين نمازهاي مستحبي اذان و اقامه ندارند اما در نمازهاي واجب غير يوميه مثل نماز آيات سه مرتبه «الصلاة» گفته مي شود.

توضيح المسائل مراجع(فتاواي 12 مرجع)،ج1، ص539.

بازگشت