مستحبات اذان و اقامه


1- رو به قبله بودن
2- ايستاده بودن
3- طهارت داشتن
4- صحبت نكردن در ميان فصول اذان و اقامه
5- آرام بودن بدن در اقامه
6- گذاردن دو انگشت را در دو گوش در اذان
7- بلندتر بودن صداي اذان از اقامه
8- فاصله انداختن بين اذان و اقامه با روشهايي همچون برداشتن يك گام، نشستن و يا سجده كردن، ذكر گفتن، دعا كردن، خواندن دو ركعت نماز و يا سكوت نمودن

توضيح المسائل مراجع(فتاواي 12 مرجع)،ج1، ص549.

بازگشت