اَذان


اذان شعار توحيدي مسلمانان، شهادت بر يگانگي خداوند و رسالت پيامبر و اعلام فرا رسيدن نماز است.
هنگام سپيده صبح، ظهر و در نخستين لحظات شب، هنگام تاريك شدن هوا، در همه مناطق اسلامي با آهنگ روح نواز اذان، به همه اعلام مي شود كه: «وقت نماز فرا رسيده» و مستحب است در آغاز نماز، ابتدا اذان گفته و سپس نماز را شروع كرد.

بازگشت