قِبله


كعبه كه در شهر مكه و در مسجدالحرام قرار دارد، قبله است و مسلمانان بايد رو به آن نماز بخوانند. كسي كه بيرون شهر مكه و دور از آن است، اگر طوري بايستد كه بگويند رو به قبله نماز مي خواند، كافي است.
اين امر اختصاص به نماز ندارد، بلكه ذبح حيوان هم بايد به سوي قبله باشد تا پاكيزه و حلال گردد.
البته شايسته تر است؛ مسلمان تمام كارهاي خود از جمله خواب و خوراك را رو به قبله انجام دهد، خصوصاً اينكه در پايان زندگي، جسم را نيز رو به قبله به خاك مي سپارند.
- كسي كه نماز واجب را ايستاده ميخواند، بايد طوري بايستد كه بگويند رو به قبله ايستاده و لازم نيست زانوها و نوك پاي او هم رو به قبله باشد.
- كسي كه بايد نشسته نماز بخواند، اگر نميتواند بطور معمول بنشيند و در موقع نشستن، كف پاها را به زمين مي گذارد، بايد در موقع نماز صورت و سينه و شكم او رو به قبله باشد و لازم نيست ساق پاي او رو به قبله باشد.
- كسي كه بايد خوابيده نماز بخواند، بايد در حال نماز به پهلوي راست بخوابد طوري كه جلوي بدن او رو به قبله باشد و اگر ممكن نيست بايد به پهلوي چپ بخوابد و جلوي بدن همچنان رو به قبله و اگر به اين شكل هم نتواند بايد به پشت بخوابد و كف پا رو به قبله باشد.
- نماز مستحبي را مي شود در حال راه رفتن و سواري هم خواند و اگر مسلمان در اين دو حال، نماز مستحبي بخواند لازم نيست رو بقبله باشد.

توضيح المسائل مراجع(فتاواي 12 مرجع)،ج1، ص452.

بازگشت