نماز صبح


نزديك اذان صبح، از طرف مشرق، سپيده اي رو به بالا حركت مي كند كه آن را «فجر اول» گويند. زماني كه آن سپيده پهن شد «فجر دوم» و اول وقتِ نماز صبح است و زماني كه آفتاب طلوع كرد آخر وقت نماز صبح.
- البته بهتر است نماز صبح را قبل از روشن شدن هوا در همان تاريكي اوّل صبح بجا آورد.

توضيح المسائل مراجع(فتاواي 12 مرجع)،ج1، ص432.

بازگشت