مكروهات مكان نماز


نماز خواندن، در چند جا، مكروه است، از جمله:
1- حمّام
2- زمين نمكزار
3- در مقابل انسان و دري كه باز است.
4- در جاده، خيابان و كوچه؛ اگرچه براي كساني كه عبور مي كنند زحمت هم نباشد و چنانچه زحمت باشد حرام است ولي نماز باطل نيست.
5- مقابل آتش و چراغ، آشپزخانه و هرجا كه كوره آتش باشد.
6- مقابل چاه و چاله اي كه محل فاضلاب باشد.
7- روبروي عكس و مجسمه چيزي كه روح دارد، مگر روي آن را بپوشانند.
8- در اطاقي كه شخص جنب در آن باشد.
9- در جايي كه عكس باشد اگرچه روبروي نمازگزار نباشد.
10- در قبرستان

توضيح المسائل مراجع(فتاواي 12 مرجع)، ج1، ص522.

بازگشت