مكروهات لباس نمازگزار


چند چيز در لباس نمازگزار مكروه است.
1- پوشيدن لباس سياه ( مگر براي عزاي معصومين عليهم السلام كه مستحب است)
2- لباسهاي چرك و تنگ
3-لباس شرابخوار
4- لباس كسي كه از نجاست پرهيز نمي كند.
5- لباسي كه داراي نقش و عكس صورت است.
6- باز بودن دكمه هاي لباس
7- دست كردن انگشتري كه نقش صورت دارد.

توضيح المسائل مراجع(فتاواي 12 مرجع)، ج1، ص500.

بازگشت