نمازهاي واجب


نمازهاي واجب 6 دسته هستند:
1- نمازهاي يوميه
2- نماز آيات
3- نماز ميت
4- نماز قضاي پدر كه بر پسر بزرگتر واجب است.
5- نماز طواف واجب
6- نمازي كه به وسيله نذر و قسم و مانند اينها واجب شده باشد.
از مهمترين نمازهاي واجب مي توان به نمازهاي يوميه اشاره كرد كه هر مسلمان در هر شبانه روز بايد هفده ركعت نماز بدين ترتيب بجا آورد:
1- نماز صبح دو ركعت
2- نماز ظهر چهار ركعت
3- نماز عصر چهار ركعت
4- نماز مغرب سه ركعت
5- نماز عشا چهار ركعت

توضيح المسائل مراجع(فتاواي 12 مرجع)، ج1، ص421.

بازگشت