طريقه تيمم


1- نيت
در هنگام نيّت، بايد معيّن كند كه تيمّم او بدل از غسل است يا بدل از وضو و اگر بدل از غسل باشد، بايد آن غسل را معيّن نمايد و چنانچه اشتباهاً به جاي بدل از وضو، بدل از غسل يا به جاي بدل از غسل، بدل از وضو نيّت كند، يا مثلا در تيمّم بدل از غسل جنابت، بدل از غسل مسّ ميّت، نيّت نمايد،تيمّم او باطل است.
2- زدن دستها بر موارد تيمم:
زدن كف هر دو دست، بر چيزي كه تيمم به آن صحيح است.
- براي تيمّم بايد انگشتر را از دست بيرون آورد و اگر مانع ديگري بر پيشاني يا دستها وجود دارد بايد بر طرف شود.
3- مسح پيشاني تا ابرو:
لازم است كف هر دو دست به تمام پيشاني و دو طرف آن، از جايي كه موي سر روييده تا ابروها و بالاي بيني كشيده شود.
- در تيمم بايد كف دست را بر پيشاني و روي دستها كشيد و اگر پيشاني يا دستها از زير آن كشيده شود، صحيح نيست.
4- مسح پشت دست راست و چپ:
كشيدن كف دست چپ به تمام پشت دست راست و بعد از آن كشيدن كف دست راست به تمام پشت دست چپ
- براي آنكه يقين كند تمام پشت دست مسح شده، بايد مقداري بالاتر از مچ را هم مسح كند، ولي مسح بين انگشتان لازم نيست.
- اگر پيشاني يا پشت دستها زخم باشد و پارچه يا چيز ديگري را كه بر آن بسته شده نتوان باز كرد، بايد دست را روي آن كشيد.
- همچنين اگر كف دست زخم باشد و پارچه يا چيز ديگري را كه بر آن بسته نتوان باز كرد، بايد دست را با همان پارچه بر چيزي كه تيمّم بر آن صحيح است زند و به پيشاني و پشت دستها كشيد.
- اگر مختصري از پيشاني و پشت دست ها مسح نشود تيمّم باطل است، چه عمداً باشد و چه سهواً، ولي دقّت زياد هم، لازم نيست و همين كه بگويند تمام پيشاني و پشت دستها، مسح شده كافي است.
- پيشاني و پشت دستها را بايد از بالا به پايين مسح كرد و كارهاي آن را پشت سر هم انجام داد.

توضيح المسائل مراجع(فتاواي 12 مرجع)، ج1، ص406.

بازگشت