چيزهايي كه تيمم به آنها صحيح است


تيمم به خاك، ريگ، كلوخ، گل پخته، سنگ گچ و سنگ مرمر صحيح است به شرط آن كه پاك و تميز باشد.

توضيح المسائل مراجع(فتاواي 12 مرجع)، ج1، ص399.

بازگشت