ركعت دوّم


نمازگزار پس از تمام شدن ركعتِ اوّلِ نماز، بايد بدون بهم زدن صورت نماز و يا ايجاد فاصله ، از جا برخاسته، بار ديگر بايستيد و حمد و سوره را به همان ترتيب ركعت اوّل، بخواند.

بازگشت