سَجده


نمازگزار بايد در هر ركعت از نماز هاي واجب و مستحب بعد از ركوع بر زمين نشسته، سجده كند و ذكر سجده را بگويد؛ يعني
يك مرتبه «سُبْحانَ رَبِّيَ الْاَعْلي وَ بِحَمْدِه»
و يا سه مرتبه «سُبْحانَ اللَّه»
سجده دوّم
نمازگزار بايد پس از سجده اوّل، بنشيند و بار ديگر به سجده رفته و سجده دوّم را مانند سجده اوّل بجا آورد.
با تمام شدن سجده دوّم، يك ركعت نماز به پايان مي رسد.

بازگشت