ركوع


نمازگزار بايد در هر ركعت بعد از قرائت به اندازه اي خم شود كه بتواند دست را به زانو گذارد و ذكر ركوع را بگويد: يعني يك مرتبه «سُبْحانَ رَبِّيَ الْعَظيمِ وَ بِحَمْدِه» و يا سه مرتبه «سُبْحانَ اللَّه»

بازگشت