انواع نماز


نمازها را مي توان به دو دسته نمازهاي واجب و مستحب تقسيم نمود.

بازگشت