دوم از موارد تيمم


دوم از موارد تيمم

664 اگر به واسطه پيري يا ترس از دزد و جانور و مانند اينها يا نداشتن وسيله اي كه آب از چاه بكشد، دسترسي به آب نداشته باشد، بايد تيمم كند. و همچنين است اگر تهيه كردن آب يا استعمال آن به قدري مشقت داشته باشد كه مردم تحمل آن را نكنند.

665 اگر براي كشيدن آب از چاه دلو و ريسمان و مانند اينها لازم دارد و مجبور است بخرد يا كرايه نمايد، اگر چه قيمت آن چند برابر معمول باشد، بايد تهيه كند. و همچنين است اگر آب را به چندين برابر قيمتش بفروشند. ولي اگر تهيه آنها به قدري پول مي خواهد كه نسبت به حال او آن مقدار ضرر دارد، واجب نيست تهيه نمايد.

666 اگر ناچار شود كه براي تهيه آب قرض كند، بايد قرض نمايد. ولي كسي كه مي داند يا گمان دارد كه نمي تواند قرض خود را بدهد، واجب نيست قرض كند.

667 اگر كندن چاه مشقت ندارد، به احتياط واجب بايد براي تهيه آب،چاه بكند.

668 اگر كسي مقداري آب بي منت به او ببخشد، بايد قبول كند.
بازگشت