چيزهايي كه وضو را باطل مي كند


چيزهايي كه وضو را باطل مي كند

323 هفت چيز وضو را باطل مي كند:
اول: بول.
دوم: غائط.
سوم: باد معده و روده كه از مخرج غائط خارج شود.
چهارم: خوابي كه به واسطه آن چشم نبيند و گوش نشنود. ولي اگر چشم نبيند و گوش بشنود وضو باطل نمي شود.
پنجم: چيزهايي كه عقل را از بين مي برد، مانند ديوانگي و مستي و بيهوشي.
ششم: استحاضه زنان، كه بعدا گفته مي شود.
هفتم: كاري كه براي آن بايد غسل كرد مانند جنابت.


بازگشت