وضوي ارتماسي


وضوي ارتماسي

261 وضوي ارتماسي آن است كه انسان صورت و دستها را به قصد وضو، با مراعات شستن از بالا به پايين در آب فرو برد، ليكن براي اين كه مسح سر و پاها با آب وضو باشد، بايستي در شستن ارتماسي دستها، قصد شستن وضويي، هنگام بيرون آوردن دستها از آب باشد. و يا اين كه مقداري از دست چپ را باقي گذارد تا آن را با دست راست، ترتيبي بشويد.

262 در وضوي ارتماسي هم بايد صورت و دستها از بالا به پايين شسته شود. پس اگر وقتي كه صورت و دستها را در آب فرو مي برد قصد وضو كند بايد صورت را از طرف پيشاني و دستها را از طرف آرنج در آب فرو برد. و اگر موقع بيرون آوردن از آب قصد وضو كند بايد صورت را از طرف پيشاني و دستها را از طرف آرنج بيرون آورد.

263 اگر وضوي بعضي از اعضا را ارتماسي و بعضي را غير ارتماسي انجام دهد،اشكال ندارد.


بازگشت