احكام تيمم


احكام تيمم

702 اگر مختصري از پيشاني و پشت دستها را هم مسح نكند، تيمم باطل است، چه عمدا مسح نكند يا مساله را نداند يا فراموش كرده باشد. ولي دقت زياد هم لازم نيست و همين قدر كه بگويند تمام

703 براي آنكه يقين كند تمام پشت دست را مسح كرده، بايد مقداري بالاتراز مچ را هم مسح نمايد. ولي مسح بين انگشتان لازم نيست.

704 پيشاني و پشت دستها را بايد از بالا به پايين مسح نمايد و كارهاي آن را بايد پشت سر هم بجا آورد و اگر بين آنها به قدري فاصله دهد كه نگويند تيمم مي كند، باطل است.

705 در موقع نيت بايد معين كند كه تيمم او بدل از غسل است يا بدل از وضو. و اگر بدل از غسل باشد، بايد آن غسل را معين نمايد. و چنانچه اشتباها به جاي بدل از وضو، بدل از غسل، يا به جاي بدل از غسل، بدل از وضو، نيت كند يا مثلا در تيمم بدل از غسل جنابت، نيت تيمم بدل از غسل مس ميت نمايد، تيمم او باطل است.

706 در تيمم بايد پيشاني و كف دستها و پشت دستها پاك باشد، و اگر كف دست نجس باشد و نتواند آن را آب بكشد، بايد به همان كف دست نجس تيمم كند.

707 انسان بايد براي تيمم انگشتر را از دست بيرون آورد. و اگر در پيشاني يا پشت دستها يا در كف دستها مانعي باشد، مثلا چيزي به آنها چسبيده باشد، بايدبرطرف نمايد.

708 اگر پيشاني يا پشت دستها زخم است و پارچه يا چيز ديگري را كه بر آن بسته، نمي تواند باز كند، بايد دست را روي آن بكشد. و نيز اگر كف دست زخم باشدو پارچه يا چيز ديگري را كه بر آن بسته نتواند باز كند، بايد دست را با همان پارچه به چيزي كه تيمم به آن صحيح است بزند و به پيشاني و پشت دستها بكشد.

709 اگر پيشاني و پشت دستها مو داشته باشد، اشكال ندارد. ولي اگر موي سر روي پيشاني آمده باشد، بايد آن را عقب بزند.

710 اگر احتمال دهد كه در پيشاني و كف دستها يا پشت دستها مانعي هست، چنانچه احتمال او در نظر مردم به جا باشد، بايد جستجو نمايد تا يقين يا اطمينان پيدا كند كه مانعي نيست.

711 اگر وظيفه او تيمم است و نمي تواند تيمم كند، بايد نايب بگيرد. و كسي كه نايب مي شود، بايد او را با دست خود او تيمم دهد. و اگر ممكن نباشد،بايد نايب دست خود را به چيزي كه تيمم به آن صحيح است بزند و به پيشاني و پشت دستهاي او بكشد.

712 اگر بعد از آنكه وارد تيمم شد شك كند كه قسمت پيش از آن را فراموش كرده يا نه، اعتنا نكند و تيمم او صحيح است. و نيز اگر بعد از به جا آوردن هر جزء شك كند كه درست به جا آورده يا نه، اعتنا نكند و تيمم او صحيح است.

713 اگر بعد از مسح دست چپ شك كند كه درست تيمم كرده يا نه، تيمم او صحيح است.

714 كسي كه وظيفه اش تيمم است، بنابر احتياط واجب نبايد پيش از وقت نماز براي نماز تيمم كند. ولي اگر براي كار واجب ديگر يا مستحبي تيمم كند و تا وقت نماز عذر او باقي باشد، مي تواند با همان تيمم نماز بخواند.

715 كسي كه وظيفه اش تيمم است، اگر بداند تا آخر وقت عذر او باقي مي ماند، در وسعت وقت مي تواند با تيمم نماز بخواند. ولي اگر بداند كه تا آخر وقت عذر او برطرف مي شود، بايد صبر كند و با وضو يا غسل نماز بخواند يا در تنگي وقت با تيمم نماز را بجا آورد.

716 كسي كه نمي تواند وضو بگيرد يا غسل كند، مي تواند نمازهاي قضاي خود را با تيمم بخواند، هر چند احتمال بدهد كه به زودي عذر او برطرف مي شود. ولي در صورت علم به زوال عذر تا پيش از ضيق شدن وقت بايد منتظر بماند.

717 كسي كه نمي تواند وضو بگيرد يا غسل كند، جايز است نمازهاي مستحبي را كه مثل نافله هاي شبانه روز وقت معين دارد با تيمم بخواند، حتي در اول وقت. به شرط آنكه علم به زوال عذر تا آخر وقت نداشته باشد.

718 كسي كه احتياطا بايد غسل جبيره اي و تيمم نمايد، مثلا جراحتي در پشت او است، اگر بعد از غسل و تيمم نماز بخواند و بعداز نماز حدث اصغري از او سر زند، مثلا بول كند براي نمازهاي بعد بايد وضو بگيرد.

719 اگر به واسطه نداشتن آب يا عذر ديگري تيمم كند، بعد از برطرف شدن عذر،تيمم او باطل مي شود.

720 چيزهايي كه وضو را باطل مي كند، تيمم بدل از وضو را هم باطل مي كند. و چيزهايي كه غسل را باطل مي نمايد، تيمم بدل از غسل را هم باطل مي نمايد.

721 كسي كه نمي تواند غسل كند، اگر چند غسل بر او واجب باشد، احتياط واجب آن است كه بدل هر يك از آنها يك تيمم نمايد.

722 كسي كه نمي تواند غسل كند، اگر بخواهد عملي را كه براي آن غسل واجب است انجام دهد، بايد بدل از غسل تيمم نمايد. و اگر نتواند وضو بگيرد و بخواهد عملي را كه براي آن وضو واجب است انجام دهد، بايد بدل از وضو تيمم نمايد.

723 اگر بدل از غسل جنابت تيمم كند، لازم نيست براي نماز وضو بگيرد. ولي اگر بدل از غسلهاي ديگر تيمم كند، بايد وضو بگيرد. و اگر نتواند وضو بگيرد،بايد تيمم ديگري هم بدل از وضو بنمايد.

724 اگر بدل از غسل تيمم كند و بعد كاري كه وضو را باطل مي كند براي او پيش آيد، چنانچه براي نمازهاي بعد نتواند غسل كند، بايد وضو بگيرد. واگر نمي تواند وضو بگيرد، بايد بدل از وضو تيمم نمايد.

725 كسي كه وظيفه اش آن است كه بدل از وضو و بدل از غسل تيمم كند، همين دو تيمم كفايت مي كند و تيمم ديگري لازم نيست.

726 كسي كه وظيفه اش تيمم است، اگر براي كاري تيمم كند، تا تيمم و عذر او باقي است، كارهايي را كه بايد با وضو يا غسل انجام داد، مي تواند به جا آورد. ولي اگر با داشتن آب براي نماز ميت يا خوابيدن تيمم كرده، فقط كاري را كه براي آن تيمم نموده مي تواند انجام دهد. و در مورد تيمم به خاطر تنگي وقت، به احتياط واجب ساير غايات را انجام ندهد.

727 در چند مورد مستحب است نمازهايي را كه انسان با تيمم خوانده، دوباره بخواند: اول: آنكه از استعمال آب ترس داشته و عمدا خود را جنب كرده و با تيمم نماز خوانده است. دوم: آنكه مي دانسته يا گمان داشته كه آب پيدا نمي كند و عمدا خود را جنب كرده و با تيمم نماز خوانده است. سوم: آنكه تا آخر وقت عمدا در جستجوي آب نرود و با تيمم نماز بخواند و بعد بفهمد كه اگر جستجو مي كرد، آب پيدا مي شد. چهارم: آنكه عمدا نماز را تاخير انداخته و در آخر وقت با تيمم نماز خوانده است. پنجم: آنكه مي دانسته يا گمان داشته كه آب پيدا نمي شود و آبي را كه داشته ريخته است.بازگشت