دستور تيمم


دستور تيمم

700 در تيمم چهار چيز واجب است: اول: نيت. دوم: زدن كف دو دست با هم بر چيزي كه تيمم به آن صحيح است. سوم: كشيدن كف هر دو دست به تمام پيشاني و دو طرف آن از جايي كه موي سر مي رويد تا ابروها و بالاي بيني، و بنابر احتياط واجب بايد دستها روي ابروها هم كشيده شود. چهارم: كشيدن كف دست چپ به تمام پشت دست راست و بعد از آن كشيدن كف دست راست به تمام پشت دست چپ.

701 تيمم بدل از غسل و بدل از وضو با هم فرقي ندارند.


بازگشت