چيزهايي كه تيمم به آنها صحيح است


چيزهايي كه تيمم به آنها صحيح است

684 تيمم به خاك و ريگ و كلوخ و سنگ اگر پاك باشند، صحيح است. وبه گل پخته مثل آجر و كوزه نيز صحيح است.

685 تيمم بر سنگ گچ و سنگ آهك و سنگ مرمر سياه و ساير اقسام سنگها صحيح است. ولي تيمم به جواهر مثل سنگ عقيق و فيروزه باطل مي باشد. و احتياط واجب آن است كه با بودن خاك يا چيز ديگري كه تيمم به آن صحيح است، به گچ و آهك پخته هم تيمم نكند. و اگر دسترسي به خاك و مانند آن ندارد و امر داير است بين گچ يا آهك پخته، و بين غبار يا گل، بايد به احتياط واجب جمع كند بين تيمم به هر دو.

686 اگر خاك و ريگ و كلوخ و سنگ پيدا نشود، بايد به گرد و غباري كه روي فرش و لباس و مانند اينهاست، تيمم نمايد. و اگر غبار در لاي لباس و فرش باشد، تيمم به آن صحيح نيست، مگر آن كه اول دست بزند تا روي آن، غبار آلوده شود، بعد تيمم كند. و چنانچه گرد پيدا نشود، بايد به گل تيمم كند.و اگر گل هم پيدا نشود، احتياط مستحب آن است كه نماز را بدون تيمم بخواند،و بنابر احتياط بعدا قضاي آن را بجا آورد.

687 اگر بتواند با تكاندن فرش و مانند آن خاك تهيه كند، تيمم به گرد باطل است. و اگر بتواند گل را خشك كند و از آن خاك تهيه نمايد، تيمم به گل باطل مي باشد.

688 كسي كه آب ندارد، اگر برف يا يخ داشته باشد، چنانچه ممكن است بايد آن را آب كند و با آن وضو بگيرد يا غسل نمايد. و اگر ممكن نيست و چيزي هم كه تيمم به آن صحيح است ندارد، احتياط مستحب آن است كه نماز را بدون وضو و تيمم بخواند، و بنابر احتياط واجب بعدا قضا كند.

689 اگر با خاك و ريگ، چيزي مانند كاه كه تيمم به آن باطل است مخلوط شود،نمي تواند به آن تيمم كند. ولي اگر آن چيز به قدري كم باشد كه در خاك يا ريگ از بين رفته حساب شود، تيمم به آن خاك و ريگ صحيح است.

690 اگر چيزي ندارد كه بر آن تيمم كند، چنانچه ممكن است بايد به خريدن و مانند آن تهيه نمايد.

691 تيمم به ديوار گلي صحيح است. و احتياط مستحب آن است كه با بودن زمين يا خاك خشك، به زمين يا خاك نمناك تيمم نكند.

5 احوط اين است كه تيمم كند و نمازش را در وقت بخواند و بعد قضاي آن

693 اگر يقين داشته باشد كه تيمم به چيزي صحيح است و به آن تيمم نمايد، بعد بفهمد تيمم به آن باطل بوده، نمازهايي را كه با آن تيمم خوانده، بايد دوباره بخواند.

694 چيزي كه بر آن تيمم مي كند، بايد غصبي نباشد.

695 تيمم در فضاي غصبي باطل نيست. پس اگر در ملك خود دستها را به زمين بزند و بي اجازه داخل ملك ديگري شود و دستها را به پيشاني بكشد، تيمم او باطل نمي شود.

696 اگر نداند محل تيمم غصبي است و يا فراموش كرده باشد، تيمم او صحيح است، اگر چه فراموش كننده، خود غاصب باشد.

697 كسي كه در جاي غصبي حبس است، اگر آب و خاك او غصبي است، بايد با تيمم نماز بخواند.

698 مستحب است چيزي كه بر آن تيمم مي كند، گردي داشته باشد كه به دست بماند. و بعد از زدن دست بر آن، مستحب است دست را بتكاند كه گرد آن بريزد.

699 تيمم به زمين گود و خاك جاده و زمين شوره زار كه نمك روي آن را نگرفته، مكروه است. واگر نمك روي آن را گرفته باشد، باطل است.


بازگشت