ششم از موارد تيمم


ششم از موارد تيمم

677 اگر غير از آب يا ظرفي كه استعمال آن حرام است آب يا ظرف ديگري ندارد مثلا آب يا ظرفش غصبي است و غير از آن آب و ظرف ديگري ندارد، بايد به جاي وضو و غسل، تيمم كند.
بازگشت