پنجم از موارد تيمم


پنجم از موارد تيمم

676 كسي كه بدن يا لباسش نجس است و كمي آب دارد كه اگر با آن وضو بگيرديا غسل كند براي آب كشيدن بدن يا لباس او نمي ماند، بايد بدن يا لباس را آب بكشد و با تيمم نماز بخواند. ولي اگر چيزي نداشته باشد كه بر آن تيمم كند،بايد آب را به مصرف وضو يا غسل برساند و با بدن يا لباس نجس نماز بخواند.

بازگشت