اذان و اقامه


اذان و اقامه

916 براي مرد و زن مستحب است پيش از نمازهاي يوميه اذان و اقامه بگويند، ولي پيش از نماز عيد فطر و قربان مستحب است سه مرتبه بگويند:-الصلاة-. و در نمازهاي واجب ديگر سه مرتبه الصلاة را به قصد رجاء بگويد.

917 مستحب است در روز اولي كه بچه به دنيا مي آيد يا پيش از آنكه بندنافش بيفتد، در گوش راست او اذان و در گوش چپش اقامه بگويند.

918 اذان هيجده جمله است: -الله اكبر- چهار مرتبه، -اشهد ان لا اله الا الله،اشهد ان محمدا رسول الله، حي علي الصلاه، حي علي الفلاح، حي علي خير العمل، الله اكبر، لا اله الا الله-، هر يك دو مرتبه. و اقامه هفده جمله است يعني دو مرتبه-الله اكبر- از اول اذان، و يك مرتبه -لا اله الا الله- از آخر آن كم مي شود، و بعداز گفتن -حي علي خير العمل- بايد دو مرتبه -قد قامت الصلاه- اضاضه نمود.

919 -اشهد ان عليا ولي الله- جزو اذان و اقامه نيست، ولي خوب است بعداز -اشهد ان محمدا
رسول الله- به قصد قربت گفته شودح.»بازگشت