احكام مسجد


احكام مسجد

900 نجس كردن زمين و سقف و بام و طرف داخل ديوار مسجد حرام است. و هر كس بفهمد كه نجس شده است، بايد فورا نجاست آن را برطرف كند. و احتياط واجب آن است كه طرف بيرون ديوار مسجد را هم نجس نكنند. و اگر نجس شود، نجاستش را برطرف نمايند، مگر آنكه واقف آن را جزو مسجد قرار نداده باشد.

901 اگر نتواند مسجد را تطهير نمايد، يا كمك لازم داشته باشد و پيدا نكند،تطهير مسجد بر او واجب نيست. ولي اگر بي احترامي به مسجد باشد، بنابر احتياط واجب بايد به كسي كه مي تواند تطهير كند اطلاع دهد.

902 اگر جايي از مسجد نجس شود كه تطهير آن بدون كندن يا خراب كردن ممكن نيست، بايد آنجا را بكنند، يا اگر خرابي زياد لازم نمي آيد، خراب نمايند. و هزينه پركردن چاله و تعمير خرابي بر كسي است كه مسجد را نجس كرده است و بر اشخاصي كه براي تطهير مسجد جايي از آن را كندند يا قسمتي از آن را خراب نمودند،پر كردن جايي كه كنده اند و ساختن جايي كه خراب كرده اند، واجب نيست. ولي اگر آن كس كه نجس كرده بكند يا خراب كند، در صورت امكان بايد پر كند و تعمير نمايد.

903 اگر مسجدي را غصب كنند و به جاي آن خانه و مانند آن بسازند كه ديگر به آن مسجد نگويند، باز هم بنابر احتياط واجب، نجس كردن آن حرام و تطهير آن واجب است.

904 نجس كردن حرم امامان عليهم السلام، حرام است. و اگر يكي از آنها نجس شود، چنانچه نجس ماندن آن بي احترامي باشد، تطهير آن واجب است. بلكه احتياط واجب آن است كه اگر بي احترامي هم نباشد، آن را تطهير كنند.

905 اگر حصير مسجد نجس شود، بنابر احتياط واجب بايد آن را آب بكشند. ولي چنانچه به واسطه آب كشيدن خراب مي شود و بريدن جاي نجس بهتر است، بايد آن را ببرند. و اگر كسي كه نجس كرده ببرد، بايد خودش اصلاح كند.

906 بردن عين نجس مانند خون در مسجد اگر بي احترامي به مسجد باشد حرام است. و همچنين بردن چيزي كه نجس شده در صورتي كه بي احترامي به مسجد باشد حرام است.

907 اگر مسجد را براي روضه خواني چادر بزنند و فرش كنند و سياهي بكوبند و اسباب چاي در آن ببرند، در صورتي كه اين كارها به مسجد ضرر نرساند و مانع نماز خواندن نشود، اشكال ندارد.

908 بنابر احتياط واجب مسجد را به طلا نبايد زينت نمايند. و همچنين نبايد صورت چيزهايي كه مثل انسان و حيوان روح دارد در مسجد نقش كنند، و نقاشي چيزهايي كه روح ندارد مثل گل و بوته، مكروه است.

909 اگر مسجد خراب هم شود، نمي توانند آن را بفروشند يا داخل ملك و جاده نمايند.

910 فروختن در و پنجره و چيزهايي ديگر مسجد حرام است، و اگر مسجد خراب شود، بايد اينها را صرف تعمير همان مسجد كنند، و چنانچه به درد آن مسجد نخورد بايد در مسجد ديگر مصرف شود. ولي اگر به درد مسجدهاي ديگر هم نخورد مي توانند آن را بفروشند و پول آن را اگر ممكن است صرف تعمير همان مسجد و گرنه صرف تعمير مسجد ديگر نمايند.

911 ساختن مسجد و تعمير مسجدي كه نزديك به خرابي مي باشد مستحب است. و اگر مسجد طوري خراب شود كه تعمير آن ممكن نباشد، مي توانند آن را خراب كنند و دوباره بسازند. بلكه مي توانند مسجدي را كه خراب نشده براي احتياج مردم خراب كنند و بزرگتر بسازند.

912 تميز كردن مسجد و روشن كردن چراغ آن مستحب است. و كسي كه مي خواهد مسجد برود، مستحب است خود را خوشبو كند و لباس پاكيزه و قيمتي بپوشد و ته كفش خود را وارسي كند كه نجاستي به آن نباشد. و موقع داخل شدن به مسجد اول پاي راست و موقع بيرون آمدن اول پاي چپ را بگذارد. همچنين مستحب است از همه زودتر به مسجد آيد و از همه ديرتر از مسجد بيرون رود.

913 وقتي انسان وارد مسجد مي شود، مستحب است دو ركعت نماز به قصد تحيت و احترام مسجد بخواند، و اگر نماز واجب يا مستحب ديگري هم بخواند كافي است.

914 خوابيدن در مسجد اگر انسان ناچار نباشد و صحبت كردن راجع به كارهاي دنيا و مشغول صنعت شدن و خواندن شعري كه نصيحت و مانند آن نباشد، مكروه است. و نيز مكروه است آب دهان و بيني و اخلاط سينه را در مسجد بيندازد، و گمشده اي را طلب كند و صداي خود را بلند كند، ولي بلند كردن صدا براي اذان مانعي ندارد.

915 راه دادن بچه و ديوانه به مسجد مكروه است. و كسي كه پياز و سير و مانند اينها خورده كه بوي دهانش مردم را اذيت ميكند، مكروه است به مسجد برود.


بازگشت