شرط پنجم


شرط پنجم: آنكه جاي پيشاني نمازگزار از جاي زانوهاي او، بيش ازچهار انگشت بسته پست تر يا بلندتر نباشد، و احتياط واجب آن است كه از سرانگشتان پا هم بيشتر از اين پست و بلند تر نباشد.

889 بودن مرد و زن نامحرم در جاي خلوت، جايز نيست و احتياط در نماز نخواندن در آنجا است. ليكن اگر خواند، نمازش باطل نيست.

890 نماز خواندن در جايي كه تار و مانند آن استعمال مي كنند باطل نيست ولي گوش دادن به آنها حرام است.

891 در خانه كعبه و بر بام آن نماز واجب خواندن مكروه است ولي در حال ناچاري مانع ندارد.

892 خواندن نماز مستحب در خانه كعبه و بر بام آن اشكال ندارد. بلكه مستحب است در داخل خانه مقابل هر ركني دو ركعت نماز بخوانند.


بازگشت